فروش ماشین های اداری
 • کد اقتصادی

  با ارائه فاکتور رسمی

 • گواهی ارزش افزوده

  ارائه گواهی ارزش افزوده

 • شماره ثبت

  522692

 • کد اقتصادی

  با ارائه فاکتور رسمی

 • گواهی ارزش افزوده

  ارائه گواهی ارزش افزوده

 • شماره ثبت

  522692

فروش انواع پرده ویدئو پروژکتورفروش انواع پرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور ۱۸۰*۱۸۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدیو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدئو پرژکتور ۲۵۰*۲۵۰ سانتیمتر سقفی دستی

پرده ویدیو پرژکتور ۳۰۰*۳۰۰ سانتیمتر سقفی دستی

فروش انواع پرده ویدئو پروژکتورفروش انواع پرده ویدئو پروژکتورفروش انواع پرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور ۱۸۰*۱۸۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۲۵۰*۲۵۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۰۰*۳۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۵۰*۳۵۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۳۰۰*۴۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۴۰۰*۴۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور ۵۰۰*۵۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار

پرده ویدئو پروژکتور  ۴۰۰*۶۰۰ سانتیمتر برقی کنترل دار (یک تکه و دو تکه)

فروش انواع پرده ویدئو پروژکتور

پرده ویدئو پروژکتور ۱5۰*۱5۰ سانتیمتر پایه دار

پرده ویدئو پرژکتور 18۰*18۰ سانتیمتر پایه دار

پرده ویدیو پروژکتور ۲۰۰*۲۰۰ سانتیمتر پایه دار

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به ایده گسترش پارسا الکترونیک می باشد